Biz Sizi Arayalım

Vize Sözleşmesi

Vize Hizmet Sözleşmesi


1.0 TARAFLAR
Bir tarafta Paydos Turizm ve Seyahat Acenteliği San. Tic. Ltd. Şti. Hacıkaplanlar Mah. İstiklal Cad. No:13/A Denizli (Bundan sonra Acente olarak anılacaktır.) ile Diğer tarafta, …………………………………. adresinde mukim hizmet alıcısı; ………………………………. TEL: ………………………./ Fax : ……………………. (Bundan sonra müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yer alan koşullarda, iş bu sözleşme imzalanmıştır.
2.0 SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşme mahiyetinde, müşterinin yabancı ülke temsilcilikleri vize servislerine (Konsolosluklara) yapacakları müracaatların, acente uzman başvuru hizmet ve danışmanlığı ile sağlanarak, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işleminin gerçekleşmesini kapsamaktadır.
3.0 GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLAR
1) Müşterinin vize başvurusunu yapabilmesi için en az altı aylık geçerli bir pasaporta sahip olması gerekmekle birlikte, vize için talep edilen müracaat belgeleri, seyahat sağlık sigortası, konsolosluk harcı ve hizmet bedelinin de acenteye iletilmesi genel esasında; Vize Müracaatı takip işlemleri gerçekleşmektedir. Acente yabancı ülke temsilcilikleri vize servisleri ile vize başvurusu yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yâda kurumlar arasında hizmet vermekte olup yabancı devletlerin vize değerlendirmelerinde taraf değildir.
2) Acente, müşterinin vize müracaatlarını ilgili konsolosluk nezdinde gerçekleştirecek olup hiçbir şekilde bir yaptırım ya da vize verilmesinde tasarruf ayrıcalığına sahip değildir, vize müracaatını takip eden zaman diliminde ilgili konsolosluğun, işlemleri beklenenden uzun sürdürmesi ile meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı acente taraf (Gerekli görüldüğünde detaylı değerlendirmeler ilgili konsolosluklarca yapılabilmektedir.) olmamakla birlikte ilgili konsolosluğun müracaata ilişkin ek belgeler talep etmesi durumunda, müşteri bu belgeleri kendi insiyatifinde beyan edeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3) Müşteri, vize müracaatı esaslarına uygun olarak tüm belgeleri seyahatinden önce (Vize Müracaatı değerlendirme ve cevaplandırma süreçleri, her konsolosluğun farklı olup seyahat; bu ayrıntı göz önünde bulundurularak planlanmalıdır.) acente’a teslim etmiş ve başvurusu da acente tarafından ertesi iş günü gerçekleşmiş olmasına rağmen, ilgili konsolosluk yetkilerince, başvuruya cevap beklenenden uzun sürebilmesi söz konusu olup taraflar, bu durumu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4) Müşteriye ait vize başvurusunun, her hangi bir sebep ile konsolosluk değerlendirmesinde uygunluk kazanmaması ve müracaatın red olması halinde; Vize harç, başvuru takip hizmet bedeli, sağlık sigorta poliçe ücreti vb. başvuruya esas işlemlere ait bedellerin iadesi bulunmamakta olup taraflar bu hususu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5) Vize müracaatına esas olan konsolosluk yönetimince, müşterinin mevcut belgelerine ilave olarak belgeler talep edilebileceği gibi, bu talepler müşteriye mail-faks veya telefon iletişimi ile acente tarafından bildirilir. Müşterinin bahse konu ek belgeleri beyan etmemesi durumu ile vize alınamaması halinden, acente sorumluluk almamaktadır.
6) Vize başvurusunda bulunan müşterilerimiz, ilgili konsolosluğun talebi halinde görüşmeye davet edilebileceği gibi sözlü beyanlarına da başvurulabilmektedir. Bahse konu hallerde, görüşmenin müşteri tarafından red edilmesi ya da ahlak kurallarına aykırı hareketler içinde bulunarak, vize müracaatının geçersiz sayılmasına neden olmasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan, acente sorumluluk sahibi olmadığı gibi bu hususlarda davanın da tarafı değildir.
7) Müşterinin, vize alarak seyahat ettiği ülke sınırında, (Sınır Polisi) yetkililerce ülkeye alınmaması hallerinden ya da yurtdışına çıkış işlemlerinde yasal engeller bulunması halinden doğacak mücbir zararlardan ötürü, acente sorumluluk (Bknz. Sözleşme Konusu) almamakta birlikte, her hangi bir davanın tarafı değildir, taraflar bu hususu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
8) Müşteri beyanı ile yapılan vize başvurularında; Yanlış, eksik, sahte belgeler ya da yanıltıcı bilgiler verilmesi halinde bu husustan, beyanı veren müşteri sorumlu olup bahse konu uygulamanın suç teşkil ettiği yine iş bu sözleşme ile tebliğ ve tebellüğ edilir.

9) Müşterinin seyahati için talep ettiği tarihlerden farklı tarihlere ilgili konsolosluğun vize vermesi durumunda, acente her hangi bir sorumluluk sahibi olmadığı gibi durum vize servisinin inisiyatifi dâhilinde olduğu taraflarca Kabul ve rücu edilir.
10) Acente vize bedelini peşin talep eder, vize işlemleri esnasında iptal etmek veya evrakları geri çekme, vize başvurusunun olumlu onaylanmaması gibi durumlarda herhangi bir iade işlemi söz konusu değildir.
11) T.C devleti ile vize talep eden ülkeler arasında yapılan anlaşmalara göre, vize verilmemesinden dolayı, ancak pasaport hamili ilgili konsolosluğa müracaat etmek sureti ile başvurabilir. İlgili konsolosluklar başvuruları cevaplamak zorunda değildirler. Ancak Pasaport hamili vize talebini geri çeviren ülkede dava açmak hakkına sahiptir. İlgili kanun resmi gazetede yayınlanmış Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve basın tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Acente pasaport hamili ile vize talebi yapılan ilgili konsolosluk arasında hiçbir şekilde konsolosluk aracı görevini ifa etmez.

12) Müşteri grup olarak tura katılacak olmasına rağmen grup içindeki bir veya birden fazla kişiye vize verilmemesi nedenleriyle veya müşterinin eksik bilgi vermesi nedeniyle beraberinde götüreceği çocukları için vize çıkmaması nedeniyle, kendisi için vize alınmış olması halinde turdan vazgeçemeyecektir. Vazgeçmek isterse tur bedeli iade edilmeyecektir. Ancak, müşterinin beraberinde götüreceği çocukları, acenta görevlisinin kusuru nedeniyle başvuru formunda gösterilmemişse, müşteri bedelini almak koşuluyla iptal talebi kabul edilecektir.

13) Vize talep edilen ülkelerden vize verilmemesi durumunda satın aldığınız otel ücreti ve uçak bileti ücreti iade edilmesi söz konusu değildir. Vize işlemi ve otel, uçak biletleri işlemleri birbirinden bağımısızdır.

4.0 MÜRACAAT HİZMET BEDELİ VE ÜCRETLENDİRME
1) Her yabancı ülke temsilciliğinin vize harç ve hizmet bedeli farklı olup bahse konu işlemlere ait fiyat listesi için lütfen acenteye sorunuz. Başvuru tarihinde geçerli olan vize müracaat hizmet bedelleri, iş bu sözleşme EK’i sayılacak olup müracaatın gerçekleşebilmesi için belirtilen bedelin, müşteri tarafından ödenmiş olması ile başvuru takibi gerçekleşecektir.
2) Müşterinin Vize Müracaat işlemini gerçekleştirmek üzere, pasaportunu acenteye iletmesi yada vize alınmasına takip müşteri pasaportunun iade edilmesi hususları olarak, özel ücretli kurye kullanılması halinde; bahse konu işleme ait olan bedel, müşteri tarafından karşılanacak olup bu durum taraflarca gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.
3) Kredi Kartı (Mail order) ile yapılan vize müracaatı ödemelerinde, kart sahibinin kimlik fotokopisi de gerekmekte olup bu tip durumlarda kişi yada kurumlar, ilgili ödemenin ayrılmaz bir parçası olarak kimlik fotokopilerini acenteye vermek zorundadır.
5.0 TAZMİNAT TALEPLERİ
1) Vize müracaatı esaslarına göre başvuru beyanından yada başvuru sahibinin ilgili konsoloslukta ki yanlış tutum ve davranışından kaynaklanan sebepler ile acente’un maddi ve manevi uğrayabileceği zararlar başvuru sahibinden talep edileceği gibi aksi olarak müşteri başvurusuna ilişkin yanıltıcı yada yanlış-eksik müracaat yapıldığının tespiti halinde ise acente başvuru ücreti kadar bedeli müşteriye ödeyecektir. Taraflar bu husus gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2) Müşterinin iş bu sözleşmede belirtilen vize müracaatı işlemlerinin fiilen başlamaması ve taraflarca tespit edilecek usulsüz durumlar halinde sözleşme kendini fesih edebileceği gibi ilgili işlem noter aracılığı ile de yapılabilir.
6.0 SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESHİ
İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren geçerli sayılarak, ilgili konsolosluğun başvuruya müspet veya menfi cevap vermesi ile son (Tüzel Kimliklerde iş bu sözleşme bir yıl geçerlilik kazanmakta olup taraflarca fesih edilmediği süreçte bir yıl daha uzar.) bulmaktadır.
7.0 İHTİLAF VE TEBLİGAT ADRESLERİ
1) İş bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uygulamadan doğacak ihtilaflardan ve uyuşmazlıklardan İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Bu sözleşmenin başlangıcında belirtilen adresler tebligat adresleridir. Adreslerde ki değişiklikler; Değiştiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde noter aracılığı ile bildirilecektir. Aksi durumlarda eski adreslere yapılacak tebligat geçerli sayılacaktır.
2) Toplam 7 (yedi) maddeden ibaret iş bu sözleşme 2 orijinal nüsha olarak …./…../20 tarihinde düzenlenmiş ve imzaya haiz kişilerce okunup imzalanmıştır.


Müşteri / İmza                                                                                                                                  Acente / İmza
Ad Soyadı Tarih